• INSTYTUT PRACY I EDUKACJI

Fundacja powstała pod koniec 2015 roku i zrzesza osoby, które wcześniej działały w innych organizacjach na Śląsku. Współpracuje z dużą grupą  wolontariuszy - są to studenci i doktoranci związani z Uniwersytetem Śląskim mieszkający w różnych miastach województwa śląskiego. Więcej o działalności IPiE. 

  • DZIAŁANIA

Główne działania Fundacji skupiają się na podejmowaniu działań mających na celu poprawę sytuacji rynkowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Instytut zrzesza osoby pracujące społecznie od dawna, dobrze znające specyfikę pracy w trzecim sektorze i współpracy międzynarodowej. 

SZKOLENIE "ŚLĄSKA AKADEMIA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH"

Celem warsztatu jest podniesienie kompetencji komunikacyjnych młodzieży, które przygotują uczestników do pracy przy realizacji akcji społecznych.  Młodzież uczestnicząca w projekcie zyska umiejętność rozpoznawania emocji i skutecznego radzenia sobie z nimi, dzięki czemu będzie wiedzieć jak  achować się podczas pojawiających się trudności w realizacji akcji społecznych. Zwiększy swoją świadomość emocjonalną i empatię.

  • RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA: 

 

  • Warsztat kompetencji komunikacyjnych:

​1. Przywitanie: pierwsze spotkanie uczestników z trenerem. Ćwiczenie zapoznawcze.
2. Wspólne tworzenie kontraktu: zasady jakie będą obowiązywać podczas wszystkich warsztatów.
3. Część teoretyczna: wprowadzenie do tematu komunikacji werbalnej i niewerbalnej.


4. Część praktyczna:
- ćwiczenie: techniki aktywnego słuchania oraz podejmowania interakcji,
- ćwiczenie: bariery utrudniające komunikację i ich zwalczanie,
- ćwiczenie: wystąpienie publiczne. pewność siebie, umiejętność przyjmowania krytyki i radzenia sobie z nią.
- ćwiczenie: ocena innych na podstawie wyglądu zewnętrznego, sposobu poruszania się, gestykulacji, mimiki, kontaktu wzrokowego, pozycji ciała.


5. Podsumowanie i ewaluacja warsztatów przez uczestników. Każdy uczestnik na kartce anonimowo wypisze:
- co jego zdaniem było cenne podczas warsztatu,
- co jeszcze należy poprawić,
- co zapamiętał,
- jak ocenia prowadzącego.

 

  • Warsztat kompetencji społecznych:

1. Przywitanie: ćwiczenia integrujące grupę.


2. Część teoretyczna:
- wprowadzenie do tematu emocji i ekspresji emocjonalnej,
- wprowadzenie do tematu asertywności i samooceny. 


3. Część praktyczna:
- ćwiczenie: umiejętność rozpoznawania problemów i emocji innych na materiale filmowym i zdjęciowym,
- ćwiczenie: umiejętność mówienia o emocjach,
- ćwiczenie: skuteczna autoprezentacja,
- ćwiczenia asertywność/uległość/agresja,
- ćwiczenia: zdrowa samoocena.

4. Podsumowanie i ewaluacja warsztatów przez uczestników. Każdy uczestnik na kartce, anonimowo wypisze:
- co jego zdaniem było cenne podczas warsztatu,
- co jeszcze należy poprawić,
- co zapamiętał,
- jak ocenia prowadzącego

 

  • Warsztat team building

1. Przywitanie: ćwiczenie integrujące.

2. Część teoretyczna: wprowadzenie do tematu współpracy w grupie, zagadnienia:
- dzielenie się pomysłami,
- wspólne podejmowania decyzji,
- bycie dobrym współpracownikiem,
- akceptacja różnorodności,
- umiejętność rozwiązywania konfliktów w zespole,

4. Część praktyczna:
- ćwiczenie: role podejmowane w grupie,
- ćwiczenie: skuteczne rozdzielanie zadań pomiędzy członkami grupy.

5. Przygotowanie narzędzia do wykorzystania podczas warsztatów terenowych: karta pytań zamkniętych i otwartych dla mieszkańców obejmująca:
- opis problemów lokalnych społeczności w mieście,
- ocenę aktualnie dostępnych możliwości rozwiązania problemów w mieście,
- opis aktualnie podejmowanych rozwiązań,
- opis działań, które powinny zostać podjęte,
- ocena skuteczności poszczególnych działań.

6. Podsumowanie i ewaluacja warsztatów przez uczestników. Każdy uczestnik na kartce, anonimowo wypisze:
- co jego zdaniem było cenne podczas warsztatu,
- co jeszcze należy poprawić,
- co zapamiętał,
- jak ocenia prowadzącego.

 

  • EFEKTY UCZENIA SIĘ:

- zapoznają się z technikami rozpoznawania emocji i skutecznego radzenia sobie z nimi, dzięki czemu będą wiedzieć, jak zachować się podczas pojawiających się trudności w realizacji akcji społecznych,
- popracują nad swoją asertywnością, dzięki czemu będą bardziej skłonni do podejmowania zadań dostosowanych do swoich możliwości,
- rozbudzą w sobie chęci do pomocy, co zwiększy ich zaangażowanie w realizację akcji społecznych,
- poznają bariery utrudniające komunikację i nauczą się je pokonywać, co ułatwi im kontakt z pozostałymi uczestnikami w grupie podczas przygotowania i realizacji akcji społecznych,
- nauczą się występować publicznie przed innymi osobami, co wpłynie na swobodę podczas realizacji działań w ramach akcji społecznej im nagrywania filmów,
- poznają sposoby włączania się do rozmowy, grupy, nawiązywania kontaktu, co ułatwi im przeprowadzenie rozmów podczas warsztatów terenowych,
- poznają zasady skutecznej komunikacji w grupie, co ułatwi im współpracę podczas kolejnych warsztatów.

 

  • CZAS REALIZACJI:

01.06.2021 r. - 31.12.2022 r. 

 

  • Adres realizacji usługi:

ul. o. J. Siemińskiego 22, Gliwice lub w siedzibie zamawiającego