Śląska Młodzież Solidarna w Działaniu

Śląska Młodzież Solidarna w Działaniu

To projekt społeczny skierowany do młodzieży w wieku 15-19 lat, mieszkającej w Bielsku-Białej, Bytomiu, Cieszynie, Jaworznie, na terenie powiatu gliwickiego i zawierciańskiego.

I Targi - 16.10.2019

Podczas targów uczestnicy wzięli udział w warsztatach, mających na celu przygotowanie się do realizacji autorskich projektów. Warsztaty obejmowały pracę w grupach nad wybranym problemem. Uczestnicy mieli za zadanie sformułowanie problemu, przyczyn, celu i grupy docelowej. Następnie wymyślali harmonogram działań i budżet. Celem warsztatów było pokazanie jak wygląda cały proces przygotowania, realizacji oraz oceny projektu.

II Targi - 05.02.2020

Projekt obejmie swoim zasięgiem 192 uczestników, uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych lub ośrodków szkolno-wychowawczych. Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Celem projektu jest wsparcie młodych ludzi w szczególnie trudnej sytuacji, również tych z niepełnosprawnościami, w zdobywaniu i doskonaleniu umiejętności społecznych ważnych na rynku pracy, zgodnych z Europejską klasyfikacją umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (ESCO). W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w nieodpłatnych warsztatach rozwijających kluczowe kompetencje, potrzebne i wymagane przez pracodawców. Wśród nich znalazły się umiejętności miękkie, interpersonalne czy osobiste, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia komunikatywności (komunikacji werbalnej i niewerbalnej, wyrażania emocji) i wrażliwości społecznej. Z pomocą mentorów i opiekunów, młodzież biorąca udział w projekcie, stworzy swój autorski projekt na rzecz społeczności lokalnej, pracując w charakterze wolontariuszy organizacji pozarządowych. Pozwoli to uczestnikom wykorzystać zdobyte umiejętności w praktyce, zwiększając tym samym ich zainteresowanie i zaangażowanie w sprawy społeczne.

Podczas Targów młodzież wzięła udział w warsztatach z myślenia projektowego i pracy w zespole. Uczestnicy pracowali w grupach posiadających kolejne oznaczenia liter alfabetu greckiego. Problemy, na które uczestnicy szukali rozwiązania:

 • smog w mieście,
 • niszczenie rowerów miejskich,
 • marnowanie żywności, 
 • otyłość u dzieci, 
 • brak miejsc w schroniskach, 
 • brak przestrzeni do zabawy  w szpitalach onkologicznych,
 • oszustwa dotykające osób starszych, 
 • brak reakcji na wypadki, nieumiejętność udzielania RKO,
 • korzystanie z telefonów podczas prowadzenia samochodu. 

Zrealizowane pomysły będą miały wymierną korzyść dla lokalnej społeczności, ponieważ będą odpowiedzią na jej realne problemy i potrzeby. Zajęcia odbywać się będą w małych 8-osobowych grupach, w wymiarze ok. 90 godzin podzielonych na bloki 3-4 godzinne, a każdy z uczestników zostanie objęty indywidualnym planem działania oraz wsparciem psychologa. W trakcie trwania projektu, zorganizowane zostaną również Targi Organizacji Pozarządowych.

Korzyści dla uczestników:

 • udział w bezpłatnych szkoleniach i warsztatach,
 • zdobycie i doskonalenie umiejętności i kompetencji społecznych atrakcyjnych dla pracodawców,
 • zdobycie doświadczenia w pracy projektowej,
 • wykorzystanie zdobytych umiejętności w praktyce podczas realizacji projektu społecznego.

Programy szkoleń w ramach projektu Śląska Młodzież Solidarna w Działaniu powstają w oparciu o europejską klasyfikację umiejętności, kompetencji, kwalifikacji i zawodów (ESCO), będącą częścią strategii „Europa 2020”. W klasyfikacji ESCO określono i uszeregowano umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia i szkolenia.

Projekt ma na celu wsparcie młodzieży w zdobywaniu i doskonaleniu kompetencji społecznych, komunikacyjnych i osobistych. Jest to szereg istotnych kompetencji wymaganych przez pracodawców, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy czy stanowiska. Szkolenia warsztatowe odbywają się w 8-osobowych grupach (ok. 45 h).

Podczas trwania projektu, uczestnik będzie miał okazję poznać lepiej samego siebie, zastanowić się nad swoimi wartościami, poznać innych uczestników projektu i wejść z nimi w interakcje w poszukiwaniu cech wspólnych.

 

Podczas warsztatów kompetencji społecznych i komunikacyjnych, uczestnik dowie się jak:

 • wykorzystywać tajniki komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 • zrobić dobre pierwsze wrażenie,
 • przekonać innych do swojego pomysłu,
 • mówić i przyjmować komplementy,
 • mówić by nas słuchano,
 • być dobrym rozmówcą,
 • komunikować się w środowisku międzykulturowym.

III TARGI ONLINE - 23.06.2020

Targi odbyły się w formie spotkania online, podczas którego młodzież miała okazję wysłuchać ciekawych wystąpień przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie województwa śląskiego z miast takich jak: Katowice, Gliwice, Mikołów czy Czernica. Całość wydarzenia została nagrana i przekazana przedstawicielom prezentujących się organizacji. Uczestnicy dowiedzieli się co jest ważne podczas tworzenia projektów, jakie dobre praktyki warto stosować oraz jakie mogą być przykładowe projekty. 

W naszym biurze w Gliwicach gościliśmy:

 • Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz
 • Instytut Roździeńskiego 
 • Fundację “Jesteśmy dla Was”
 • Centrum Społecznego Rozwoju
 • Fundację Fabrykę Możliwości 

Projekt „Śląska Młodzież Solidarna w Działaniu”  - projekt rozwoju kompetencji społecznych 192 osób w wieku 15-19 lat, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I “Osoby młode na rynku pracy”. Działanie 1.4 “Młodzież solidarna w działaniu.” Numer umowy: POWR.01.04.00‐00‐0044/18  Beneficjent: Spółdzielnia Socjalna "PIAST".

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Wartość projektu: 733 980,00 zł w tym wartość dofinansowania wynosi 675 660,00 zł.

Wróć do listy