Doradztwo ROPS

Doradztwo ROPS

Celem jest udzielenie wsparcia w obszarze nowych możliwości w zakresie koordynacji integracji usług społecznych przez gminy – aspekty prawne i organizacyjne.

Zakres doradztwa:

 • Usługi społeczne w świetle ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych.
 • Różne warianty tworzenia CUS, procedury tworzenia CUS/przekształcenia OPS w CUS.
 • Zadania oraz zasady działania CUS.
 • Sposoby realizacji usług społecznych określonych w programie usług społecznych, w tym ścieżki zlecania realizacji zadań podmiotom ekonomii społecznej w trybach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w trybie PZP (z uwzględnieniem aspektów społecznych i klauzul społecznych).
 • Określanie zasad odpłatności za usługi społeczne.
 • Organizacja centrum usług społecznych: struktura organizacyjna, zakres obowiązków oraz wymagania kwalifikacyjne dla kadry (m.in. organizator społeczności lokalnej, organizator usług społecznych, koordynator planów usług społecznych, organizator pomocy społecznej), sprawozdawczość.
 • Współpraca CUS z lokalnymi wykonawcami usług społecznych (m.in. jednostkami organizacyjnymi gminy, organizacjami pozarządowymi, podmiotami ekonomii społecznej). Rodzaj zlecanych usług i ich zakres.
 • Dylematy prawne i organizacyjne związane z utworzeniem i prowadzeniem CUS.
Adresaci doradztwa specjalistycznego

Adresaci doradztwa specjalistycznego

Adresatami są pracownicy jednostek, których siedziba znajduje się w województwie śląskim, w szczególności:

 • jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów miast, gmin, starostw powiatowych, jednostek szczebla wojewódzkiego i ich jednostek organizacyjnych;
 • ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie i innych instytucji pomocy i integracji społecznej realizujących działania w zakresie aktywnej integracji;
 • publicznych służb zatrudnienia.
 • Formy świadczenia usług

Doradztwo świadczone będzie w formie mobilnej. Oznacza to, że doradca spotka się z uczestnikiem we wspólnie uzgodnionym miejscu.

 • Doradztwo zdalne

Z uwagi na rozprzestrzenianie się w Polsce choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 możliwe jest korzystanie z doradztwa z wykorzystaniem telefonu, maila lub innej formy zdalnej.

 • Miejsce realizacji świadczenia

Doradztwo indywidualne lub grupowe (2-15 osób) będzie realizowane w formie mobilnej na terenie województwa śląskiego co oznacza, że doradztwo może być świadczone np. w miejscu pracy uczestnika. Osoba zgłaszająca zapotrzebowanie na doradztwo powinna zadbać o dogodne i komfortowe dla obu stron miejsce do przeprowadzenia doradztwa.

Zgłoszenia na doradztwo

Osoby zainteresowane doradztwem zgłaszają swój udział poprzez podpisanie oświadczenia i wypełnienie, podpisanie formularza zgłoszeniowego (poniżej znajduje się link do formularza, po jego kliknięciu w pierwszej kolejności uruchamia się oświadczenie, które należy wydrukować, a dopiero potem przejść do formularza) oraz poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny lub mailowy.

Jadwiga Sznajder
email: 
jadwiga.sznajder@klaster.org.pl
tel. 732-259-513
 

 

potrzebne dokumenty

 • Doradztwo jest realizowane od kwietnia do połowy listopada 2020 r. 
 • Doradztwo realizowane jest w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wróć do listy