Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza 2.0

Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza 2.0

W ramach projektu przeszkolimy 66 liderów społecznych z 66 miast na prawach powiatu w zakresie dostępnych instrumentów partycypacji obywatelskiej.

Wspólnie z lokalnymi liderami zaplanujemy i przeprowadzimy 66 otwartych szkoleń z OIU w miastach na prawach powiatu. Na spotkaniach liderzy przedstawią wszystkie najważniejsze kwestie związane z procedurą obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, będą także zachęcać do aktywności obywatelskiej. Jeśli na spotkaniu pojawi się inicjatywa stworzenia projektu uchwały, liderzy wspomogą pomysłodawców w przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów z wykorzystaniem naszego portalu. 

Szkolenia dla liderów zorganizujemy w dwóch miastach, Gliwicach oraz w Łodzi - a dla liderów, którzy nie będą mogli przyjechać na szkolenie przeprowadzimy instruktaż w formie webinarium. Następnie każdy z liderów zorganizuje w swoim mieście przynajmniej jedno otwarte spotkanie informacyjne o OIU, na którym przedstawi mieszkańcom miasta jak skutecznie współtworzyć prawo lokalne.

Przeprowadzimy kampanię społeczną mającą na celu przybliżenie istoty inicjatywy uchwałodawczej oraz przekazanie wiedzy w zakresie wpływu lokalnego prawa na życie codzienne, metod tworzenia prawa lokalnego, możliwości wpływu obywateli na proces tworzenia prawa lokalnego, konstrukcji projektu uchwał oraz procedury obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Kampania będzie służyć promocji stworzonego portalu i zachęceniu mieszkańców do korzystania z niego w swoich miastach/gminach.

W ramach projektu powstanie podręcznik obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych w związku z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim z dnia 31.01.2018 r. Podręcznik będzie opisywać w szczególności:

  1. procedurę składania projektów uchwał (w gminie, powiecie, województwie),
  2. zasady zbierania podpisów,
  3. wzory dokumentów,
  4. analizy prawne,
  5. orzecznictwo,
  6. dobre praktyki,
  7. szczegółowe postanowienia związane z warunkami formalnymi.

Dzięki podręcznikowi każdy aktywista lokalny będzie mógł zorganizować inicjatywę uchwałodawczą w swojej gminie, powiecie czy województwie.

Miejsce realizacji zadania

Zadanie będzie realizowane we wszystkich miastach na prawach powiatu w Polsce- w każdym z nich zrekrutujemy lidera lokalnego, który po przeszkoleniu przeprowadzi szkolenie dla mieszkańców swojego miasta. Zgodnie ze stanem na styczeń 2018 r. miast na prawach powiatu jest w Polsce 66.  

Miejsce realizacji zadania

  • Projekt jest realizowany od 01.01.2020 r. do 30.11.2020 r. 
  • Wartość projektu: 157 292,00 zł
  • Projekt dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.
Wróć do listy