Śląskie Lokalnie 2020

Śląskie Lokalnie 2020

Celem konkursu "Śląskie Lokalnie 2020" jest rozwój młodych organizacji, grup nieformalnych, grup samopomocowych z terenu województwa śląskiego, poprzez rozdysponowanie kwoty 600 000 zł pomiędzy wnioskodawców.

CELE PROJEKTU

Wszystkie projekty, który otrzymają dofinansowanie będą zmierzać do osiągnięcia celu głównego i celów szczegółowych “Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020: tj.
Cel główny: zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Cele szczegółowe:
1. Zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych
2. Wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatyw lokalnych
3. Wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych 4. Wzmocnienie potencjału III Sektora.

W konkursie mogą wziąć udział następujące rodzaje organizacji:

W konkursie mogą wziąć udział następujące rodzaje organizacji:

  1. młode organizacje pozarządowe mające siedzibę w województwie śląskim, które zostały zarejestrowane nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Roczny budżet organizacji pozarządowej nie może przekraczać 25 tys. zł (budżet rozumiany jako obrót za rok poprzedni).
  2. obywatelskie grupy nieformalne, czyli grupy składające się z nie mniej niż trzech pełnoletnich osób. Członkowie obywatelskich grup nieformalnych nie mogą zasiadać w organach statutowych organizacji pozarządowych.

3. samopomocowe grupy nieformalne , czyli grupy składające się z nie mniej niż trzech pełnoletnich osób, których aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie chorób, problemów natury psychicznej albo socjalnej, które dotyczą ich bezpośrednio albo ich bliskich.

4. patronackie organizacje pozarządowe, to organizacje, które składają i realizują projekt w imieniu i na rzecz grupy nieformalnej, która nie ma możliwości zrealizowania projektu samodzielnie. Formalnie realizatorem projektu jest organizacja patronacka.

Podsumowanie naboru wniosków

Jest to rekordowa edycja po względem liczby wniosków!

864 - tyle wniosków wpłynęło do systemu.
600 - tyle wniosków zostało ostatecznie złożonych.
123 - tyle wniosków otrzymało dofinansowanie

  • Projekt jest realizowany od 01.01.2020 r. do 30.11.2020 r. 
  • Wartość projektu: 731 050,00 zł
  • Projekt dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Wróć do listy