Ludzie

Klaster zatrudnia kilkadziesiąt osób, które pracują w naszych przedsiębiorstwach oraz biurach w Gliwicach, Katowicach i Zawierciu. Kadra kierownicza Klastra zarządza poszczególnymi przedsiębiorstwami bądź projektami. W ramach biur działają też odrębne zespół zajmujące się finansami, marketingiem oraz obsługą prawną.

W Klastrze pracuje kilkadziesiąt osób. Część z tych osób to pracownicy naszych przedsiębiorstw, w tym pracownicy niepełnosprawni intelektualnie, dla których praca stanowi metodę społecznej reintegracji. Nasze przedsiębiorstwa działają na wolnym rynku, liczba pracowników jest zależna od sezonowości i fluktuacji na rynku. Obok przedsiębiorstw większą część naszej kadry stanowią pracownicy zatrudnieni przy realizacji projektów, w tym projektów strategicznych. Od ponad 10 lat działamy w 3 sektorze. W początkowym okresie nasze działania były skoncentrowane na projektach międzynarodowych finansowanych ze środków Erasmus +. Następnie przez wiele lat zajmowaliśmy się nieodpłatną pomocą prawną. W naszym zespole jest wielu młodych prawników, którzy wierzą, że ważnym zadaniem państwa jest wspieranie potrzebujących na etapie przedsądowym. Nieodpłatna pomoc prawna realizowana w sposób efektywny i rzetelny jest warunkiem przestrzegania zasady praworządności i równości wobec prawa.

Nasze zainteresowania zaprowadziły nas w kierunku innowacji i cyfryzacji. Wierzymy, że sprawna administracja może być efektywna kosztowo i skuteczna, tylko jeżeli będzie korzystać z narzędzi cyfryzacji procesu komunikacji obywatel-urząd. Ten kierunek działań jest motorem naszych projektów w ostatnich latach. Nasze doświadczenia w tworzeniu przedsiębiorstw społecznych wykorzystaliśmy do stworzenia Śląskiego Klastra Ekonomii Społecznej i Solidarnej, gdzie jako eksperci pokazujemy organizacjom pozarządowym jak ekonomizować swoją działalność, uniezależniając się od dotacji publicznych. Jako osoby realizujące swoją działalność między 3 sektorem a biznesem, wierzymy w równowagę obu tych obszarów, jednocześnie pamiętając, że najwyższym celem działań w obu obszarach jest dobro publiczne.